Båndplaner

Info om Båndplaner og oversikter

Etter innspill fra VHF Manager har Hovedstyret i NRRL den 25. september 2018 fattet følgende skriftlige vedtak:

De gjeldende båndplaner og retningslinjer er utarbeidet for å unngå forstyrrende aktiviteter. I den utstrekning det finnes installasjoner eller annet som bryter med forskriftens §7 bør ansvarlig(e) for installasjonen, i samarbeide med manager for fagområdet, anmodes om å endre installasjonen slik at denne blir i henhold til gjeldene retningslinjer.
NRRL kan imidlertid ikke fremtvinge en spesifikk frekvensfastsettelse eller et frekvensskifte, men kan argumentere for at gjeldende båndplaner og retningslinjer følges. En slik argumentasjon kan fremlegges for Nkom, som er den myndighet som tildeler kallesignaler til relestasjoner, noder o.l.
NRRL’s managere skal ikke anbefale installasjoner eller endringer av installasjoner som er i konflikt med gjeldende retningslinjer.

Dette vedtak gir ansvarlig manager nødvendig ryggdekning for entydig og forsvarlig saksbehandling av søknader om etaberling av ubemannet radioinstallasjon (repeater, radiofyr, node, osv). I praksis er ikke dette noe nytt, men vedtaket gjør det enklere for manager å rettferdiggjøre overfor Nkom hvorfor en evt søknad om etablering ikke kan anbefales.


Vær obs på at det er en endring i båndplanen for 70cm. Dette gjelder repeatersegmentet for FM og DV hvor vi nå nasjonalt har en kanalseparsjon på 12.5kHz mot 25kHz tidligere.

På 70 MHz er det fortsatt PMR-bruk i Sør-Norge, se 4m båndplan for detaljer.

Båndplaner – hvorfor det?

(Kilde: https://vushf.dk/bandplaner/, «forsiktig» oversatt fra dansk v/LA6IM Hans)

Ved all menneskelig omgang vil det være forskjell i interesser, og i oppfattelsen av tingene omkring oss. Dette vil ofte føre til interesse¬motsetninger og eventuelt konflikter.

Spesielt det siste hvis vi ikke har viljen til å samarbeide.

Et samarbeide vil ofte ha utgangspunkt i nedskrevne regler av det ene eller andre slaget, for å lette omgangen og minske gnisninger.

Er det snakk om trafikk på gate og vei, da snakker vi om trafikkregler, som sånn noenlunde sikrer at vi kan ferdes uten å være til sjenanse for andre.

Er det derimot snakk om trafikk på våre amatørbånd, har vi et annet sett regler, nemlig båndplanene.

Disse er grunnlaget for at veldig forskjelligartet amatørtrafikk kan avvikles på en (for alle parter) rimelig måte, uten de store konflikter mellom forskjellige interesse¬grupper.

Både på HF-bånd, såvel som på VHF/UHF/SHF-bånd, er det i høy grad snakk om “Gentlemen’s agreement”, altså frivillige overenskomster, også kalt anbefalinger. Disse avtales mellom landene på regionale konferanser hvert tredje år.

På IARU Region 1’s konferanser, som omfatter land i Europa og Afrika, er et av de faste agendapunktene: BÅNDPLANER. Forrige Region 1 konferanse ble avholdt høsten 2017.

Her ble det igjen endret på båndplanene, fordi: Båndplaner er ikke statiske.

Båndplaner må være dynamiske! Den tekniske og menneskelige utvikling nødvendiggjør nemlig løpende endringer, slik at vi hele tiden har den best mulige oppdeling av våre bånd. På denne måten vil så mange interesseområder som mulig få færrest mulige problemer, innenfor de begrensede frekvensområder vi har adgang til.

Plass til alle betyr jo desverre –, i sakens natur –, at det vil være visse begrensninger i enkelte, eller enkeltes, aktiviteter. Men, det skal jo være mulig å dyrke alt dette (og mere til):

Moonbounce – CW – Aurora – SSB – Meteorscatter – PSK31 – Sporadisk E – RTTY – Packet – SSTV – Beacons – ATV – FM-simplex – FSK441 – Repeatere – Satellitt trafikk – Pactor, samt alt det andre vi som radioamatør kan EKSPERIMENTERE med!

I prinsippet er det vel heller ikke mange som ikke kan se formålet med båndplanene. Det forhindrer dog ikke at det noen ganger kan være vanskelig å overholde dem i praksis!

Det unnskyldes ganske ofte med manglende kjennskap til, eller kunnskap om, våre gjeldende båndplaner!

Derfor utarbeides det stadig oppdaterte norske båndplaner som publiseres på NRRL web.

VIS GOD AMATØRÅND – OVERHOLD VÅRE BÅNDPLANER!